O nas


...jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, w oparciu o tradycyjne wartości kultury polskiej i europejskiej. Stowarzyszenie jest organizacją typu non-profit (nie nastawioną na zysk).

Kultura, to nasza wspólna aktywność wynikająca z dialogu mistrz - dzieło sztuki - odbiorca. Nie wystarczy bierna konsumpcja serwowanych przez administrację samorządową, dań o wątpliwej wartości kulturowej. Stowarzyszenie to ciągły dialog w procesie tworzenia, to rozmowa o naszych wspólnych problemach.

Polecamy

Nasz Program


Ponieważ Stowarzyszenie dopiero się ukonstytuowało, najważniejsze na początek są sprawy organizacyjne tzn.: rejestracja, konto, pieczątki, wizytówki, listownik z logo, strona internetowa itp. .

Dalej : to program ogólny wydyskutowany na szeregu spotkań roboczych w roku 2016 organizowanych przez dyrektora MGOK p. Mariusza Ossowskiego - przedstawia on cele zasadnicze działania PTK :

1. Zadbanie o bazę działań statutowych a zarazem uratowanie zabytku kościoła poewange- licznego w Pogorzeli / remont generalny/

2. Animacja działań kulturalnych i artystycznych dla ożywienia i aktywizacji społeczności lokalnej zarówno dzieci , młodzieży jak i dorosłych mieszkańców gminy / baza: dawny kościół ewangelicki/

3. Propagowanie tradycji lokalnych, reaktywacja regionalnych działań

4. Edukacja artystyczna i próba tworzenia własnych przedsięwzięć artystyczno – rekreacyjno- zarobkowych

5. Clou programu, czyli przygotowanie roku jubileuszowego 2019 czyli 600-lecia zaistnienia w historii civitas Pogorzela.

Media


Galeria


Statut

Stowarzyszenie Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne

Pogorzela, dnia 14-11-2016 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne zwane „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, postanowień niniejszego statutu, a także szczegółowych regulaminów i innych właściwych przepisów prawa.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie PTK

3. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki.

§ 2.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, opartym na demokratycznych zasadach oraz trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pogorzela Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, przy czym do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę. Decyzję w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:

1) animacja kultury w społecznościach lokalnych,

2) zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,

3) wspieranie i integracja twórców: profesjonalistów i amatorów,

4) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ,młodzieży i dorosłych,

5) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,

6) wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,

7) promocja integracji europejskiej,

8) rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,

9) promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,

10) testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,

11) wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej,

12) działalność wydawnicza,

13) działalność wystawiennicza,

14) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, turystycznych i sportowych,

15) adaptacja i użytkowanie do celów kulturalnych i edukacyjnych obiektów zabytkowych i innych.

§ 7.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw, pokazów filmowych, wydarzeń artystycznych, imprez, staży, rezydencji twórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą,

2) prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego,

3) organizację projektów międzynarodowych,

4) innowacyjne programy społeczno-kulturalne,

5) działalność wydawniczą,

6) produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,

7) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą

8) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi,

9) przyznawanie stypendiów indywidualnych,

10) prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych,

11) prowadzenie innowacyjnego centrum kultury.

2. Stowarzyszenie w zakresie celów i sposobów ich realizacji określonych odpowiednio w § 6 i § 7 ust. 1 powyżej, może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego określa Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczona do podziału między członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;

b. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- PKD 90.01;

c. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03;

d. Artystyczna i literacka działalność twórcza –PKD 90.03.Z

e. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 94.0;

f. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 94.04.Z;

g. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1;

h. Wydawanie książek –PKD 58.11;

i. Wydawanie książek –PKD 58.11.Z;

j. Pozostała działalność wydawnicza –PKD 58.19;

k. Pozostała działalność wydawnicza –PKD 58.19.Z;

l. Reklama –PKD 73.1;

ł. Działalność agencji reklamowych –PKD 73.11;

m. Badanie rynku i opinii publicznej –PKD 73.2.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawieni praw publicznych.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16. roku życia, jeśli wyrażą na to zgodę na piśmie jej przedstawiciele ustawowi (np. rodzice). Członkowie małoletni nie mogą jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku 16-18 lat. W związku z ich ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą oni korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

b. Uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

c. Zgłaszać wnioski, postulaty, opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych

d. Uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zjazdach, spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

e. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia.

f. Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b. Dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

c. Regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

d. Aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członkiem wpierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która wspomaga albo ma zamiar wspomagać realizację celów Stowarzyszenie merytorycznie lub finansowo.

2. Przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania, po podpisaniu przez kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia deklaracji, określającej warunki świadczenia pomocy, a także prawa i obowiązki członka wspierającego.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski, zastrzeżenia oraz sugestie do władz Stowarzyszenia dotyczące działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Status członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13.

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 14.

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie albo wykluczenie.

2. Skreślenia z listy członków może dokonać Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:

a. Śmierci członka.

b. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej.

c. Podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu :

i. nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystosowania pisemnego upomnienia,

ii. nieobecności podczas sześciu kolejnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia (zwyczajnych oraz nadzwyczajnych)

iii. Utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.

iv. Prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

3. Decyzję o wykluczeniu członka może podjąć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w przypadku:

a. Działania na szkodę Stowarzyszenia.

b. Uporczywego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie rozpatruje powyższe odwołanie na najbliższym zebraniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania jest ostateczne.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.

3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.

§ 16.

1. Wybieralne władze Stowarzyszenia wybiera, odwołuje oraz zawiesza w obowiązkach Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 18.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat

Walne Zebranie

§ 19.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

2. W przypadku nie dopełnienia przez Zarząd obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być powiadomieni pisemnie lub mailowo lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 7 dni przed planowanym Walnym Zebraniem.

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. Z własnej inicjatywy.

b. Na wniosek Komisji.

c. Na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt c. powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.

§ 22.

1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź członka Zarządu

2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego. § 23.

Walne Zebranie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.

2) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji.

4) Podejmowanie uchwały w przedmiocie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji albo przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

5) Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji.

6) Rozpatrywanie sprawozdań Stowarzyszenia, których sporządzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

7) Rozpatrywanie odwołań członków albo kandydatów na członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.

8) Podejmowanie uchwał w przedmiocie bilansu rocznego.

9) Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

10) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

12) wybór pełnomocnika Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach i sporach z członkami Zarządu.

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Głównym zadaniem Zarządu jest reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia.

2. Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy swoich członków. Zarząd może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu.

§ 26.

Członkowie Zarządu powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania, na zasadach określonych w § 21 ust. 1 powyżej. § 27.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z członków w liczbie od 2 do 5 członków, w tym każdorazowo Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, przy czym zasady wypłaty wynagrodzenia określone zostaną w regulaminie uchwalonym przez Komisję.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

5. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

§ 29.

Mandat członka Zarządu wygasa:

a. W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.

b. W razie śmierci członka Zarządu.

c. W razie odwołania przez Walne Zebranie.

d. W razie upływu kadencji na jaką został powołany.

e. W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

f. W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

§ 30.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

3) Uchwalenie regulaminu Zarządu.

4) Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5) Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia i skreślenia członka.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienie członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.

7) Wybór członków honorowych.

8) Przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.

9) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

10) Podejmowanie decyzji nabycia lub zbycia ruchomości i nieruchomości.

11) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

12) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

13) Ustanowienia pełnomocników Stowarzyszenia.

14) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna

§ 32.

1. Komisja jest odpowiedzialna za sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja składa się z członków w liczbie 3 członków.

3. Komisja może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji.

§ 33.

Członkowie Komisji powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej w sposób określony w § 21 ust. 1 powyżej.

§ 34.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym walnym zebraniem.

3. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji.

4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

5. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji.

§ 35.

Mandat członka Komisji wygasa:

a) W razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu.

b) W razie śmierci członka Komisji.

c) W razie odwołania przez Walne Zebranie.

d) W razie upływu kadencji na jaką został powołany.

e) w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.

f) w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

§ 36.

Do kompetencji Komisji należy:

1) Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2) Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

3) Żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą.

4) Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd.

6) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

7) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

8) Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 37.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a. Składki członkowskie.

b. Darowizny.

c. Środki z zapisów i spadków.

d. Środki z funduszy publicznych.

e. Dochody z ofiarności publicznej.

f. Dochody z praw oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

g. Wpływy z działalności odpłatnej.

h. Wpływy z działalności gospodarczej.

i. Wpływy z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie wiążące przepisy prawa.

§ 38.

Stowarzyszenie nie może:

1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”

2) Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członkówwładz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadachinnych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie tonastępuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4) Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana Statutu.

§ 39.

1. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 40.

1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 41.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).

Kontakt

POGORZELSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

ul.Plac Powstańców Wielkopolskich 1

63-860 Pogorzela

KRS: 0000669215

NIP: 6961883593

REGON: 366843232

Prezes Zarządu : Mariusz Ossowski

Wiceprezes Zarządu : Ewa Fiłyk

Członek Zarządu : Janusz Ratajczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej : Józef Konarczak

Copyright 2018 PTK